Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Все, що необхідно знати про допуск підрядника на територію суб’єкта господарювання та виділення йому робочої зони в умовах діючого підприємства, включаючи відомості про відповідальність за стан охорони праці та особливості розслідування нещасних випадків, - у публікацїї фахівців Держгірпромнагляду на сторінках фахового журналу.

 


Загальні положення

Відповідно до ст. 67 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV взаємостосунки підприємств з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів, при цьому підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських взаємостосунків, що не суперечать законодавству України.

Сторонами будь-якого договору є замовник та підрядник. У розділі 4 Національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація ви­дів економічної діяльності», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 № 530, визначено: «замовник – це суб’єкт, який вступає в договірні відносини з іншим суб’єктом (підрядником), що передбачають виконання підрядником певних завдань, зокрема частини виробничого процесу або повного виробничого процесу, надання послуг щодо підбору персоналу, допоміжних функцій»; «підрядник (субпідрядник) – це суб’єкт, що виконує певні завдання, зокрема частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбору персоналу, допоміжні функції».

Одним із першорядних питань є отримання підрядником допуску на територію суб’єкта господарювання та виділення йому території в умовах діючого підприємства.

Порядок укладання договору (контракту) регулюється законодавством залежно від умов проведення та видів робіт (послуг), наприклад, у сфері будівництва – Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою КМУ від 01.08.2005 № 668. У разі проведення робіт підрядником на підставі договору із замовником їх координація покладається на замовника, якщо інше не визначено договором (наприклад, координація робіт може бути покладена на генерального підрядника). В якості підрядників можуть виступати як організації (юридичні особи), так і окремі громадяни (фізичні особи). Кількість підрядників чинним законодавством не обмежена.

Залучення підрядника передбачає розробку заходів щодо забезпечення безпеки праці (охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, екологічної безпеки). Заходи, що стосуються охорони праці на об’єктах будівництва, містяться в п.  4.13 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення» (НПАОП 45.2-7.02-12), п. 1.10 ДБН А.3.1-5:2009 «Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва», п. 4.18 Правил безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств (НПАОП 45.2-1.12-01), у п. 6.1.2 Правил охорони праці при будівництві та ремонті об’єктів житлово-комунального господарства (НПАОП 45.2-1.02-90).

Відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), з працівниками підрядника, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі на його території, повинні проводитися вступний та первинний інструктажі з питань охорони праці. У разі виділення підряднику окремої ділянки на території діючого підприємства інструктаж з його працівниками може не проводитися.

Також не потрібен інструктаж тим працівникам підрядника, які перебувають на території підприємства у справах, не пов’язаних із безпосереднім здійсненням виробничого процесу (наприклад, вирішення організаційних питань, участь у нарадах, громадських, спортивних та інших заходах, що проводяться на території підприємства).

Пунктом 26 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі – Порядок), затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 № 1232, визначено: «Нещасний випадок, що стався з працівником під час виконання роботи під керівництвом посадових осіб підприємства, на якому він працює, на виділеній території, об’єкті, дільниці іншого підприємства, розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий, а в розслідуванні такого випадку бере участь представник підприємства, на якому стався нещасний випадок».

Відповідно до п. 25 Порядку «нещасний випадок, що стався з працівником, який тимчасово переведений в установленому порядку на інше підприємство або виконував роботу за сумісництвом, розслідується і береться на облік підприємством, на яке працівника переведено або на якому він виконував роботу за сумісництвом».

Виділення території підряднику

Залежно від умов проведення робіт можуть використовуватися різні форми документів, що надають право на ведення робіт на території діючого підприємства, посилання на які наведені в таблиці.

У документі, що регламентує порядок допуску підрядника на територію діючого підприємства (акті, акті-допуску, дозволі, ордері), повинна вказуватися конкретна відповідальна особа – представник діючого підприємства та міститися організаційно-технічні заходи, виконання яких є обов’язковим для залучених підрядником осіб.

До низки цих заходів належать, наприклад, такі: дотримання режиму роботи діючого підприємства; інформування про небезпечні та шкідливі виробничі чинники у прилеглих до місця виконання робіт зонах, а також про гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі та рівні шуму під час проведення робіт; ознайомлення з додатковими вимогами щодо професійного добору залучених підрядником осіб (з урахуванням специфіки діючого підприємства); вжиття заходів та застосування засобів захисту від пошкоджень прилеглих до робочої зони будівель і споруд; організація руху залучених підрядником транспортних засобів та осіб; встановлення додаткових вимог щодо експлуатації засобів виробництва, зберігання матеріалів та використання енергоресурсів, інженерних комунікацій, приміщень або місць загального користування на території діючого підприємства; визначення видів робіт, які необхідно узгоджувати з відповідальною особою діючого підприємства, власниками інженерних комунікацій або відомчими (державними) органами.

Участь відповідальної особи діючого підприємства в узгодженні цих заходів обумовлена насамперед тим, що лише його представник має достовірну інформацію про специфіку експлуатації інженерних комунікацій, будівель, споруд та інших об’єктів на території підприємства.

Нормативні документи не вима­гають наявності журналу з обліку документів, що регламентують допуск підрядника на територію діючого підприємства.

Під час первинного допуску працівників підрядника відповідальна особа діючого підприємства (допускач) повинна проводити інструктаж з питань охорони праці. На жаль, нормативні документи не містять однозначної вказівки щодо виду інструктажу та назви журналу, де повинен реєструватися цей вид інструктажу. Але в разі проведення підрядником робіт за нарядом-допуском допускач повинен провести інструктаж працівників підрядника з реєстрацією в наряді-допуску підрядника, тому такий інструктаж є цільовим.

Наряд-допуск не належить до таких документів, що виділяють підряднику територію в межах підприємства…

З журналу "Охорона праці"


18.12.2014 |

Повернутись назад