Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Праця - це складне та багатоаспектне явище, яке відіграє в житті суспільства та кожної окремої людини таку важливу роль, що саме це поняття  є невід’ємним від людського життя. Праця - це свідома доцільність людей, спрямована на створення матеріальних і духовних цінностей.

 

 


Як самостійній економічній науці праці притаманні кількісні та якісні характеристики. Кількісна полягає втому, що вона є витратою певного обсягу енергії. З економічної точки зору кількісна характеристика праці  проявляється в таких поняттях, як чисельність зайнятих, тривалість робочого дня,  інтенсивність праці тощо.

Норми праці є технічною основою раціональної організації виробництва. Організувати працю на підприємстві – це перш за все правильно розподілити людей, які зайняті виконанням єдиного завдання. Для цього необхідно знати, скільки праці та якої якості потрібно для виконання тієї чи іншої операції або іншої частини виробничого процесу. Правильна організація праці передбачає в першу чергу встановлення кількості пропорцій між окремими видами праці з урахуванням їх якісних відмінностей. Це можливо при умові, якщо у розпорядженні підприємства є науково обґрунтовані норми праці на всі види виконуваних робіт. Розділення   праці має велике значення при розвитку технічного процесу.

Між нормуванням і організацією праці існує тісний взаємозв’язок. Науково обґрунтовані норми розраховуються і впроваджуються, виходячи з найбільш раціональної організації праці в певних умовах. В той же час сама норма праці може бути використана для оцінки раціональності трудового процесу та вибору того чи іншого її варіанту.

Одним із найсуттєвіших факторів ефективності  діяльності підприємства є науково обґрунтована  організація праці.

Наукова організація праці (НОП) – це процес вдосконалення організації праці на основі досягнень науки і передового досвіду. Терміном «НОП» характеризують зазвичай поліпшення організаційних форм використання живої праці в рамках окремо взятого трудового колективу (наприклад, підприємства).

Теорії організації праці в своєму розвитку  пройшли шлях до сучасних концепцій – «збагачення змісту праці», «гуманізації праці», «наукової організації праці» тощо. Разом з тим конкретне соціально-економічне  завдання оптимізації організації праці є предметом  щоденної практичної діяльності керівників і спеціалістів підприємств і організацій всіх форм власності та сфер діяльності.

Організація праці на  підприємстві – це система виробничих  взаємозв’язків   працівників із засобами  виробництва та між  собою, що утворює  певний порядок  здійснення  трудового процесу.

Суттєвою ознакою  організації праці є порядок трудового процесу  на відміну  від безпорядку як ознаки відсутності  організації праці. В цьому значенні  організація праці на підприємстві – це сукупність  процесів і дій по встановленню чи вдосконаленню  порядку здійснення  трудового процесу і зв’язаних з ним взаємозв’язків працівників між собою та засобами виробництва.

Праця людей  в процесі виробництва організовується під впливом розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Тому організація праці завжди має дві сторони: природно-технічну та соціально-економічну. Ці сторони тісно пов’язані між собою і визначають зміст організації праці. У змісті організації праці, виходячи з особливостей вирішуваних завдань,виділяють такі елементи:
•    поділ і кооперування праці, що передбачає науково обґрунтований розподіл  працівників за систематизованими  трудовими функціями, машинами, механізмами, робочими місцями, а також відповідне групування і комбінування працівників у виробничі колективи;
•    нормування праці, що передбачає  ретельний розрахунок норми  витрат праці на виробництво  продукції та послуг,  як основу для організації праці  та визначення ефективності виробництва;
•    організація та обслуговування робочих місць, що включає їх раціональне планування і оснащення у відповідності з антропометричними  та фізіологічними даними та естетичними смаками людини;
•    покращення умов праці, що передбачає усунення шкідливостей виробництва, надлишкових фізичних, психологічних і емоційних навантажень, естетику виробництва, формування системи гігієни, охорони та безпеки праці;
•    ефективне використання робочого часу, оптимізація режимів праці та відпочинку;
•    планування та облік праці;
•    мотивація праці;
•    зміцнення дисципліни праці.

Організація праці тісно взаємопов`язана з організацією виробництва. Як складова частина організації виробництва організація праці  включає проведення заходів, спрямованих на раціональне використання робочої сили.

Для забезпечення систематичного вдосконалення організації і нормування праці на підприємстві необхідно здійснювати планомірну роботу і планувати  наступні напрямки: нормативно-дослідну роботу по розробці нормативів праці; зниження трудомісткості продукції і робіт по розробці і обслуговуванню виробництва; аналіз діючих норм затрат праці і їх перегляд; вивчення використання робочого часу (фотографія робочого часу, хронометраж і ін.); вивчення передового досвіду і поширення найбільш раціональних форм і прийомів роботи; підготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів по організації та нормуванню праці.

Праця – є сукупністю відносин, що склалися на різних рівнях економічної системи. Вона регулюється організаційними, правовими, психологічними, культурними, та іншими чинниками. Важливим  елементом організації праці  на підприємстві є організація робочих місць з метою створення необхідних умов для високопродуктивної та високоякісної праці при якомога менших фізичних зусиллях і мінімальному нервовому напруженні працівника.

Основним недоліком заходів із раціоналізації робочих місць, що регулярно проводилися в радянський час, був  їх  формальний характер. Слід урахувати, що в певних умовах  немає зайвих коштів  для формальних заходів. Основною метою атестації і раціоналізації робочих місць, як і всіх заходів  з їх організації, має бути підвищення ефективності  праці  та дотримання вимог щодо гігієни, охорони та безпеки праці.

Заступник начальника відділу з питань гігієни праці                                                                                         Т.А.Мазурець


30.05.2019 |

Повернутись назад